1. Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.your-home.immo en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door Your Home, by Sarah met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren – Kazernestraat 3 (hierna ” of “Wij” of “Ons”), met ondernemingsnummer 0743.749.478, eigenaar en beheerder van de Website. 

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van – bezoek en/of gebruik van – de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.your-home.immo (website).

Your Home, by Sarah behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

2. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Your Home, by Sarah is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat Your Home, by Sarah beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat Your Home, by Sarah terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.your-home.immo (website). Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer.

Sommige Cookies zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Dienst (noodzakelijke cookies), voor andere cookies wordt uw akkoord gevraagd via het script op de website.

Your Home, by Sarah bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt Your Home, by Sarah  gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Your Home, by Sarah heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

Verwerking van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

Your Home by Sarah is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die hier worden omschreven en toegelicht. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in het kader van  het aanmaken van een zoekprofiel ifv aankoop of huur van onroerend goed.

Welke gegevens verwerken we over u ?

Categorieën van persoonsgegevens:  

Identificatiegegevens: Naam, Voornaam, GSM nummer en mailadres

____________________

(voorbeeld: identificatiegegevens,….)

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken volgende manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Via algemeen: webformulieren de website www.your-home.immo – via immo portaalsites – via social media in het kader van een marketingcampagne

(voorbeeld: webformulieren, bevraging,….)

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Doeleinden:

Potentiële klanten,nieuwsbrief___________________

____________________

(voorbeeld:  potentiële klanten, nieuwsbrief,….)

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wettelijke opdracht, gerechtvaardigd belang, contractuele overeenkomst

____________________

(voorbeeld: wettelijke opdracht, gerechtvaardigd belang, contractuele overeenkomst,…)

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

1 jaar _______________

____________________

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Neen___________________

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen of gerechtvaardigd belang, kan u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kan de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kan daarvoor contact opnemen met Sarah Tempelaere – sarah@your-home.immo

We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kan ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u ook contact opnemen met Sarah Tempelaere – sarah@your-home.immo. Daarnaast kan u altijd ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Your Home, by Sarah of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Your Home, by Sarah verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Your Home, by Sarah verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Your Home, by Sarah, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Your Home, by Sarah in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen. 

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

Your Home, by Sarah beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Your Home, by Sarah inlichten indien zijn van oordeel zijn dat Your Home, by Sarah zelf of een gebruiker van de Dienst van Your Home, by Sarah  zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: Your Home, by Sarah  

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer). 

4. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat Your Home, by Sarah niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

5. Andere voorwaarden

Indien Your Home, by Sarah enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Your Home, by Sarah afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Your Home, by Sarah, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn. 

(versie 27/03/2023)